Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1 In deze algemene voorwaarden wordt gesproken van `de leverancier´ en `de opdrachtgever´. Met `de leverancier´ wordt bedoeld: De Rappe Redacteur , gevestigd te Burgh-Haamstede, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 51661306 Met `de opdrachtgever´ wordt bedoeld degene die een product of dienst afneemt van De Rappe Redacteur, of de intentie heeft dit te doen.

Artikel 2 Geldigheid

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de leverancier , waarbij de leverancier derden betrekt voor de uitvoering van een opdracht.

3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De leverancier en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6 Indien de leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes

1 Bij alle offertes worden de volgende punten opgenomen, voor zover van toepassing en voor zover van invloed op de prijs:

  • het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van het product of de dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
  • de materialen of gegevens die de opdrachtgever zal verstrekken;
  • de wijze waarop het product of de dienst zal worden aangeleverd (papier, bestand, e-mail);
  • eventueel de plaats waar de dienst wordt verricht (thuis of op een door de opdrachtgever te bepalen werkplek);
  • bijkomende kosten (reiskosten, kosten van aanschaf van publicaties).

 2 Alle offertes van de leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanvaardt de opdrachtgever een vrijblijvend aanbod, dan heeft de leverancier het recht het aanbod te herroepen binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3 Aan een offerte of proefopdracht zijn in principe geen kosten verbonden.

4 De leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, maar de offerte bevat wel het van toepassing zijnde BTW percentage.

6 Voor werkzaamheden die, op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, buiten de gebruikelijke werktijden worden verricht, kan een toeslag worden gevraagd.

7 Een samengestelde prijsopgave verplicht de leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Voorbehoud van eigendom

1 De ideeën en de toelichting daarop die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat, blijven eigendom van de leverancier. Indien de opdrachtgever de ideeën door een ander dan de leverancier wil laten uitvoeren, kan de leverancier daarvoor een vergoeding vragen.

2 Een offerte kan vergezeld gaan van een proeve van bekwaamheid, in de vorm van bijvoorbeeld een geredigeerde tekst of een voorbeeldtekst. Deze voorbeelden blijven eigendom van de leverancier. Als de opdrachtgever een voorbeeld wil gebruiken, kan de leverancier daarvoor een vergoeding vragen.

 Artikel 5 Aanvaarding van de opdracht

1 Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten gelden dezelfde prijzen, levertermijnen en eisen aan het product of de dienst als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht van dezelfde opdrachtgever, tenzij leverancier en opdrachtgever iets anders overeenkomen.

2 Bij ontbreken van een dergelijke voorlaatste opdracht leggen leverancier en opdrachtgever hun afspraken schriftelijk vast, alvorens de leverancier aan de opdracht begint.

3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is de leverancier daaraan niet gebonden.

 Artikel 6 Overdraagbaarheid overeenkomst

1 De rechten en verplichtingen die partijen uit hoofde van de overeenkomst zijn aangegaan, zijn in principe niet overdraagbaar. De leverancier kan bij de uitvoering van de opdracht een derde inschakelen, maar blijft zelf verantwoordelijk voor het geleverde product of de geleverde dienst. De opdrachtgever kan zijn acceptatie- en betalingsverplichtingen alleen aan een derde overdragen na toestemming van de leverancier.

 Artikel 7 Aansprakelijkheid

1 De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de kant van de leverancier.

2 Betreft de opdracht een bewerking, of inkorting van een bestaande, door de opdrachtgever verstrekte tekst, dan vrijwaart de opdrachtgever de leverancier tegen eventuele aanspraken van derden, gebaseerd op eventuele rechten van derden op deze tekst.

3 De opdrachtgever vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet door hem goedgekeurde wijzigingen in het door hem geleverde materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook tegen aanspraken als gevolg van een door hem veroorzaakte te vroege of te late publicatie.

4 De leverancier vrijwaart de opdrachtgever tegen claims van eventuele derden die de leverancier op eigen initiatief inschakelt bij de vervaardiging van het product of de dienst.

 Artikel 8 Wijziging van de opdracht

1 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Wijkt de nieuwe opdracht sterk af van de oude, dan kan de leverancier een nieuwe of aanvullende offerte uitbrengen. Zonder zo’n offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden. Dat geldt ook voor de tijd die reeds aan de oorspronkelijke opdracht is besteed.

2 De leverancier behoudt zich het recht voor de sterk gewijzigde opdracht te weigeren. Hij kan in dat geval echter wel eisen dat de tijd die reeds aan de oorspronkelijke opdracht is besteed, wordt vergoed.

Artikel 9 Intrekking van de opdracht

1 Indien de opdrachtgever een opdracht tussentijds uitstelt of intrekt, is de leverancier niet verplicht producten te leveren die nog in bewerking zijn.

De leverancier heeft echter wel recht op:

– betaling voor de verrichte arbeid;

– een schadevergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van de opdracht;

– vergoeding van de gemaakte kosten.

2 Hij zal de opdrachtgever daartoe een voorstel doen.

 Artikel 10 Ontbinding van de overeenkomst

1 De leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.

2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk op te eisen. Indien de leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

3 Indien de leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.

4 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming rechtvaardigt een ontbinding, dan is de leverancier gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden. Zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, is echter wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de leverancier, dan zal hij in overleg met de opdrachtgever zorgen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toe te schrijven is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de leverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de leverancier anders aangeeft.

6 In het geval dat de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, bijvoorbeeld door liquidatie, door (het aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, door beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, door schuldsanering of een andere omstandigheid, staat het de leverancier vrij om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 11 Kwaliteit van het werk

1 De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop.

 Artikel 12 Geheimhouding

1 De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

2 De leverancier zal maatregelen treffen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie, op papier of in een elektronisch bestand, in handen van derden komt.

Artikel 13 Eigendommen van de opdrachtgever

1 De leverancier verplicht zich de zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, met dezelfde zorg te bewaren, te gebruiken en te bewerken als waren het zijn eigen zaken.

2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij dit risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 14 Overmacht

1 Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de leverancier ontslaat hem van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en schaden kan doen gelden.

2 In geval van overmacht om een van deze redenen zal de leverancier of diens vertegenwoordiger daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Over dat deel van het product of de dienst dat al gereed is, kan nader worden onderhandeld.

3 De leverancier is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de bezorgdienst, de telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 15 Acceptatie door de opdrachtgever

1 Producten of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd, worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 8 dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen, zoals voor periodieken, geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende periodiek. Een eventueel tegenbericht moet vóór die termijn zijn gegeven.

2 Wanneer een geleverde tekst onjuistheden bevat die zijn terug te voeren op onjuiste of onvolledige informatie van de zijde van de opdrachtgever, kan deze de tekst niet op die gronden weigeren.

 Artikel 16 Auteursrecht

1 De leverancier geeft bij levering van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over eventueel ander gebruik kan een aanvullende

overeenkomst gesloten worden. Het betreft hier uitsluitend door de leverancier vervaardigde teksten.

2 Bij auteursrechtelijk beschermde werken dient de opdrachtgever bij publicatie de naam van de leverancier te vermelden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 17 Hergebruik

1 De leverancier behoudt het recht voor de bijdrage waarvan het auteursrecht bij het bureau berust, elders te verkopen of te publiceren, voor zover daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie wordt aangedaan.

2 Indien de opdrachtgever de bijdrage opnieuw wenst te publiceren in dezelfde of vergelijkbare vorm, bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.

3 Indien de leverancier voor deze hernieuwde publicatie extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten (daarvan) bovenop het genoemde honorarium.

4 Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, door de opdrachtgever of door derden, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt in ieder geval verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage. Bij dergelijk gebruik door de opdrachtgever is de leverancier gerechtigd lopende verplichtingen op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 18 De factuur

1 De leverancier verzendt altijd een factuur, tenzij een andere regeling overeengekomen wordt (bijvoorbeeld een vast bedrag, dat op vaste tijdstippen wordt betaald). De factuur mag per post of per e-mail worden verstuurd.

2 Wanneer de opdrachtgever niet akkoord gaat met een factuur van de leverancier, dient hij dat binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te laten weten. Na dat tijdstip is hij verplicht de factuur te voldoen. De opdrachtgever kan de factuur niet weigeren op grond van gebreken aan een geleverd product of geleverde dienst die zijn terug te voeren op door hem verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Artikel 19 Betalingsverplichting opdrachtgever

1 De betalingsverplichting voor een product of dienst geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie. De leverancier kan met de opdrachtgever een andere regeling overeenkomen.

2 Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk. 

Artikel 20 Betalingstermijn

1 De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf een andere termijn is afgesproken.

2 Wordt deze termijn overschreden, dan is de opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling van de zijde van de leverancier nodig is.

3 Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft, kan de leverancier hem een rente van 2 procent cumulatief in rekening brengen voor elke maand of gedeelte van een maand dat (die) hij in gebreke blijft.

4 Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.

Artikel 21 Opschorting verplichtingen

1 Wanneer de leverancier een ingebrekestelling wegens niet-tijdige betaling heeft verzonden, is hij niet langer verplicht afgesproken producten of diensten te leveren. De kosten die voor die producten of diensten zijn gemaakt, kunnen

echter wel op de opdrachtgever worden verhaald.

2 De leverancier is evenmin verplicht afgesproken producten of diensten te leveren wanneer de opdrachtgever anderszins zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt, dan wel bij faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever. Ook in deze gevallen kunnen gemaakte kosten op de opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 22 Incasso

1 Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 procent van de hoofdsom met een minimum van € 100,–, alles exclusief omzetbelasting. De kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de leverancier heeft aangekondigd maatregelen te gaan treffen om het verschuldigde bedrag te incasseren.

Artikel 23 Nederlands recht en geschillen

1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2 Leverancier en opdrachtgever zullen zich bij een geschil tot het uiterste inspannen het conflict gezamenlijk op te lossen. De leverancier heeft het recht een geschil dat niet is opgelost, voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 24 Geldigheid voorwaarden

1 Van toepassing is steeds de laatst gewijzigde versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met de opdrachtgever.